Prúdový chránič zapojenie vo výhradnej kompetencii odborne spôsobilej osoby

Prúdový chránič zapojenie

Elektrická energia je neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Ešte pred niekoľkými desiatkami rokov bola tabu a teraz si bez nej nevieme predstaviť prakticky ani chvíľku. Snáď ani neexistuje nehnuteľnosť, v ktorej by nebola prirodzenou súčasťou. Možno s výnimkou na niekoľko chát, ktoré nie sú pravidelne obývané. Riešenie elektrickej energie, vody, vykurovania, odkanalizovania je súčasťou každého projektu na výstavbu nehnuteľnosti – rodinných domov alebo podnikateľských objektov. Rozvody v dome alebo byte sa skladajú z troch základných častí: elektrickej prípojky, elektromerového rozvádzača a domového rozvádzača. Hlavné pripojenie na elektrickú energiu môže byť vzdušné alebo podzemné. Odtiaľ ide do elektromerového rozvádzača, ktorý je napájaný z prípojky, s osadeným elektromerom a hlavným ističom. Naň nadväzuje domový rozvádzač a z neho jednotlivé elektroinštalácie do zásuviek, lámp prípadne pri modernej elektroinštalácii aj slaboprúdové rozvody počítačovej siete, televízneho signálu atď. Domový rozvádzač alebo inak aj rozvodná skriňa je srdcom domu. Obsahuje množstvo dôležitých vecí – poistiek, či prúdových chráničov. Prúdový chránič zapojenie a v podstate celý zásah do rozvodnej skrine, opravu, výmenu a podobne musí vykonávať výlučne odborne spôsobilá osoba, teda elektrikár s potrebnými školeniami, vedomosťami a skúsenosťami.

Rozvodná skriňa a jej umiestnenie

Prúdový chránič zapojenie za dobrú cenu
Pomoc pri zapojení prúdového chrániča

Rozvodná skriňa je umiestnená podľa projektovej dokumentácie. V minulosti sa umiestňovala nad vchodové dvere, neskôr aj do vonkajšej časti ku dverám, v súčasnosti sa umiestňuje do tzv. technickej miestnosti, kde je umiestnená spolu s bojlerom, kotlom na vykurovanie a podobne. Odporúča sa pri prípadnej rekonštrukcii elektroinštalácii v starých domoch, ktorí majú rozvodnú skriňu vo vonkajšej časti, aby u premiestnili do vnútra domu, nakoľko je to vhodnejšie, čo sa týka poveternostných podmienok a podobne. Rozvodná skriňa sa umiestňuje z hľadiska bezpečnosti, na miesto, kde je pred ňou trvale voľný priestor minimálne 80 cm. To jej zaručuje jednoduchý prístup, bezpečnú údržbu a obsluhu. Jej súčasťou je aj prúdový chránič. V niektorých rozvodových skriniach je jedna, v iných viac, podľa veľkosti zariadenia a podľa množstva poistiek. Prúdový chránič zapojenie je vo výsostnej kompetencii odborníkov. Iba takýmto spôsobom bude nielen zapojenie ale aj užívanie bezpečné. Viac informácií získate na nasledujúcej internetovej stránke: https://www.i-elektrikar.sk/.

Author: Magazín Admin