Seminárna práca vypracovaná od odborníkov

Seminárna práca pre študentov

Seminárna práca je písomná domáca úloha na vysokých školách. Seminárne práce sú zvyčajne krátke písomné zadanie na vysokej škole, ktoré majú veľmi variabilný rozsah. Zvyčajne sa seminárna práca píše v teoretickej rovine. Vo výnimočných prípadoch sa na štátnych školách stretávame so seminárnymi prácami, ktoré vyžadujú výskum. Najčastejšie sa jedná o práce pri MBA štúdiách, ktoré sa skladajú z polovice z teoretickej časti a z polovice je text v praktickej rovine. V našom článku si uvedieme si vzor seminárnej práce, teda ako sa pracuje s textom a ako sa uvádzajú citácie v zátvorkách za vetou.

Seminárna práca vzor

Seminárna a záverečná práca
Osnova záverečnej práce

Každá seminárna práca sa vypracováva obdobne ako bakalárska alebo diplomová práca v teoretickej rovine. Ako vzor seminárnej práce si môžeme uviesť úryvok seminárnej práce na tému napr. Osobnosť dieťaťa. V štádiu, kedy je človek dieťaťom, možno pozorovať intenzívny pohyb, pričom dochádza k lepšej koordinácii svalov a pohybov vo všetkých oblastiach. Svalová koordinácia začína byť ucelená a efektívne využívaná. Dieťa v kombinácii so samouvedomovaním zisťuje, že je schopné vykonávať pohyby, ktoré je potrebné robiť celou svalovou skupinou naraz. (Drobný, Drobná, 2004). Dieťa ešte v tomto veku nemá dokonale pevné kosti, a preto sa môžu u niektorých detí vyskytnúť ortopedické ťažkosti. Svaly sú veľmi tenké, a tiež elastické, obsahujú veľa vody. Dieťa nedokáže dlho vykonávať rovnakú činnosť a zapájať ten istý sval dlhšiu dobu, preto je vhodné striedať aktivity pre správny fyzický vývin. Kostra dieťaťa je ohybná, chrupkovitá, málo pevná. Pľúca majú nižšiu kapacitu, ktorá postupne narastá, srdce pracuje rýchlejšie. Dýchanie je efektívnejšie, výdatnejšie a hlbšie. Nervová sústava sa pomaly rozrastá a zdokonaľuje. Toto štádium končí, keď sa dieťaťu tlačia prvé zúbky. (Šramová, 2007) Vzor seminárnej práce poukazuje na to, ako je možné s textom pracovať a ako sa uvádzajú citácie v zátvorkách za vetou. 

Aký má rozsah seminárna práca?

Niektoré seminárne práce majú rozsah 4 normostrany, pričom však najdlhšie seminárne práce si vyžadujú vypracovanie 12 normostrán. Jedna normostrana predstavuje 1800 znakov vrátane medzier alebo 250 slov. Nie každá seminárna práca má Úvod, Jadro, Záver. Vo väčšine prípadov majú seminárne práce len Jadro bez Úvodu a Záveru. Samozrejmosťou je nutnosť vždy uvádzať použitú literatúru v seminárnej práci, ktorú uvedieme podľa pokynov.

Author: Magazín Admin